اتاق خبر / قوانین مالیاتی

صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) در چه گروه هایی قرار می گیرند؟

  • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۱۶۸
  • ۰۳

صاحبان مشاغل

به کسبه، اصناف، صاحبان حرف، صاحبان کارخانه ها، کارگاه های تولیدی و سایر افرادی که به صورت شخص حقیقی از اشتغال به مشاغل آزاد درآمد کسب می نمایند صاحبان مشاغل گفته می شود.

گروه بندی مالیاتی صاحبان مشاغل

گروه اول

کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان؛

•صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن؛

•صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر؛

•صاحبان موسسات حمل و نقل؛

•صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی؛

•صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی؛

•صاحبان مشاغل صرافی؛

•صاحبان فروشگاه های زنجیره ای؛

•صاحبان مشاغلی که آخرین درآمد قطعی شده آن ها بیش از مبلغ 55 میلیارد ریال باشد؛

•ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک و طراحی سیستم.

گروه دوم

 سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی دو سال قبل آن ها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بیش از 18 میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ 55 میلیارد ریال باشد.

گروه سوم

صاحبان مشاغلی که در گروه اول و دوم قرار نمی گیرند.

ماده 101 قانون مالیات های مستقیم

اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم نمایند می توانند از معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات ها استفاده نمایند. درآمد مشمول مالیات آن ها پس از کسر معافیت به نرخ های مذکور در ماده (131) این قانون محاسبه می شود.

نکته: در مشارکت های مدنی، شرکا حداکثر می توانند از دو معافیت استفاده نمایند و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم درآمدی هر شریک جداگانه مشمول مالیات می گردد. همچنین شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و یک معافیت به زوج تعلق می گیرد.

نکته: در شرایطی که شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد (برای نمونه چند سوپر مارکت)، مجموع درآمد واحدهای شغلی فقط مشمول یک معافیت می باشد.

نظر شما