اتاق خبر / قوانین مالیاتی

مفاهیم مالیاتی

  • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۱۱۴
  • ۰۳

مالیات

مالیات بخشی از دارایی یا درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی است که با هدف پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی، در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، بر اساس قوانین و توسط اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود.

۱)مالیات های مستقیم

مالیات هایی که بطور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود و معمولاً نام و نشانی پرداخت کننده مالیات یا شخص مشمول مالیات برای سازمان امور مالیاتی مشخص و روشن است و به دو قسم زیر تقسیم می شود:

الف) مالیات بر درآمد از جمله: مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی،مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی،مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر درآمدناشی از منابع مختلف

ب)مالیات بر دارایی، از جمله: مالیات بر ارث، حق تمبر

۲) مالیات های غیر مستقیم

 مالیات هایی که در آن نام و نشانی پرداخت‌کننده مالیات برای سازمان امور مالیاتی مشخص نیست. اینگونه مالیات ها معمولاً بر روی قیمت کالاها و خدمات اضافه می‌شود و بر مصرف کننده تحمیل می شود. مانند مالیات بر ارزش افزوده

انواع مالیات

مالیات ابرازی

 مالیاتی که مؤدی در اظهارنامه تسلیمی ابراز می کند. این مالیات باید پرداخت شود و در غیر اینصورت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود.

مالیات تشخیصی

پس از ارسال اظهارنامه عملکرد و یا عدم تسلیم اظهارنامه و رسیدگی مأموران مالیاتی، برگ تشخیص مالیات با تعیین مالیات متعلقه (و یا معاف از پرداخت مالیات) صادر می گردد که به آن مالیات تشخیصی گفته می شود.

مالیات قطعی

اگر مؤدی مالیاتی به مالیات تشخیصی خود اعتراض نکند و یا اینکه با ممیز تعیین درآمد و میزان مالیات توافق نماید و یا سایر مراحل قانونی؛ همچون مراجع حل اختلاف مالیاتی را سپری نماید، مالیات تشخیصی به عنوان مالیات قطعی تلقی خواهد شد.

انواع اظهارنامه مالیاتی

1- اظهارنامه ارزش افزوده 2- اظهارنامه مالیات برآوردی 3- اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 4- اظهارنامه مالیات اصلاحی 5- اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 6-اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک 7-اظهارنامه اقلام متوفی 8- اظهارنامه حاوی مشخصات مالی مورد وقف، نذر، وصیت و حبس 9- اظهارنامه اشخاص حقوقی منحل شده 10- اظهارنامه مالیاتی آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

 

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور یک مؤسسه دولتی بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و کلیه اختیارات، وظایف، کارکنان، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته شده بود، به این سازمان منتقل شده است.

مؤدیان مالیاتی

کسانی که مالیات به دولت می پردازند و طبق قانون به دولت مدیون هستند. به عبارت دیگر مؤدیان مالیاتی به اشخاصی اطلاق می گردد که پرداخت مالیاتی بابت هرگونه فعالیت یا معاملات انجام شده متوجه آن ها است.

واحد مالیاتی

کوچک ترین جزء تقسیمات اداری بخش مالیاتی است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرر در قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود.

سال مالیاتی

سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود.

در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند، سال مالی آنها، به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد.

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی فرم خاصی است که بر طبق مقررات از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد و مؤدیان مکلف هستند اطلاعاتی را که در فرم پیش بینی گردیده تکمیل کرده و ظرف مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

برگ تشخیص

نظر مکتوبی است که مأموران مالیاتی پس از رسیدگی به درآمد و دارایی مؤدی اعلام می کنند و طی آن درآمد یا دارایی مشمول مالیات و مبلغ مالیات متعلق را مشخص می سازند.

درآمد مشمول مالیات

درآمد مشمول مالیات به معنای آن بخشی از درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی است که از آن برای محاسبه مالیات بر درآمد استفاده می شود و در واقع نرخ یا ضریب مالیاتی حسب مورد به آن اعمال می شود.

معافیت مالیاتی

قوانین مالیاتی غالباً برای اشخاص، اقلام و معاملات و غیره، معافیت هایی قائل می شود که مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه اقلام مشمول مالیات قرار نمی گیرند. به طور کلی معافیت مالیاتی یعنی چشم پوشی دولت از مالیاتی که متوجه شخص یا اشخاص معین است.

مفاصاحساب مالیاتی

عبارت است از سندی که مقامات مالیاتی به نام مؤدی صادر و طی آن گواهی می کنند که وی کلیه مالیات های قطعی خود را پرداخته است و یا مشمول هیچ گونه مالیاتی نمی باشد.

هیأت حل اختلاف مالیاتی

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

 

نظر شما