اتاق خبر / قوانین مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده

  • ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • ۲۰۱
  • ۰۳

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات غیر مستقیمی است که بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین وضع می گردد.

برابر مقررات ارزش افزوده، هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) تقسیم می شود.

موعد مقرر قانونی برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده 15 روز پس از پایان فصل می باشد.

در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی می شود.

قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند.

ویژگی های قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرفي است؛
فصلي بودن دوره هاي مالیاتی(3ماهه)؛
گستردگی معافیت ها؛
حمايت از توليد کننده داخلي "واردات کالاها علاوه بر ارزش و حقوق گمرکي مشمول اين ماليات نيز خواهد بود"؛
اعمال نرخ صفر براي حمایت از صادرات؛
تک نرخي.

تکالیف فعالان اقتصادی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

1- ثبت نام؛

2- اخذ صورتحساب پرداخت مالیات در زمان خرید کالاها و خدمات؛

3- صدور صورتحساب و دریافت مالیات در زمان فروش کالاها و خدمات؛

4- نگهداری اسناد و مدارک مرتبط با خرید، فروش ها و مالیات های پرداخت یا دریافت شده؛

5- تسليم اظهارنامه و تسويه حساب به صورت فصلي با سازمان امور مالياتي کشور.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

ماليات بر ارزش افزوده در ايران بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکيه بر روش صورتحساب ارایه مي گردد:

در هنگام خرید

خريدار علاوه بر بهاي کالای خريداری شده، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهای آن کالا را به فروشنده می پردازد.

در هنگام فروش

فروشنده علاوه بر بهای محصول، حاصلضرب نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروخته شده را از خريدار اخذ می کند.

در پایان دوره مالیاتی

مؤدی ما به التفاوت ماليات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان خريد با ماليات اخذ شده در زمان فروش را به صورت دوره ای سه ماه يکبار به سازمان امور مالياتی می پردازد.

مأخذ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن ها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.

دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده

ارایه خدمات

صادرات

عرضه کالا

واردات

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

1- معاوضه = تاریخ معاوضه

2-1 صادرات کالا = تاریخ صدر کالا

2-2 صادرات خدمت = تاریخ پرداخت ما به ازاء

3-1 واردات کالا = تاریخ ترخیص کالا

3-2 واردات خدمت = تاریخ پرداخت مابه ازاء

4- عرضه کالا = تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله هر کدام که مقدم باشد.

5- ارائه خدمات = تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد.

اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

اعتبار مالیاتی ارزش افزوده در زمان خرید کالا یا خدمات کسب می شود و از مالیات ارزش افزوده فروش کسر می شود. به این معنی که مؤدیان مالیاتی می توانند در زمان ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده، مبالغی را که با عنوان ارزش افزوده در صورتحساب های خرید کالا یا خدمات پرداخت کرده اند از مالیات ارزش افزوده ای که از مشتریان خود دریافت کرده اند کسر کنند و مابه التفاوت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

شرایط لازم پذیرش اعتبار مالیاتی ارزش افزوده

        شروط لازم

مشمولیت در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛

ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده؛

شروط کافی

صورتحساب مورد تأیید اداره امور مالیاتی؛

وجود اسناد پرداخت بهای کالا و خدمات؛

اخذ تأییدیه؛

شناسایی فروشنده؛

وجود اسناد حمل؛

وجود رسید انبار؛

جرایم مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

شرح جریمه
عدم ثبت نام در موعد مقرر معادل75% مالیات
عدم صدور صورتحساب معادل 1 برابر مالیات
عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل 1 برابر مابه التفاوت مالیات متعلقه
عدم تکمیل اطلاعات صورتحساب معادل 25% مالیات متعلقه
عدم تسلیم اظهارنامه معادل 50% مالیات متعلقه
عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل 25% مالیات متعلقه
تأخیر در پرداخت مالیات به میزان 2% در ماه

نظر شما