قوانین و بخشنامه ها

استانداردهای حسابرسی

  • ۱۸ دی ۱۳۹۹
  • ۳۱۱۱
  • ۰۳

استانداردهای حسابرسی رهنمودهایی است که به حسابرسان در ایفاء مسئولیت های حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی کمک می کند. این استانداردها ملاحظات مربوط به کیفیت حرفه ای، صلاحیت و استقلال، الزامات گزارشگری و شواهد را در بر می گیرد.

 استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در قالب سه طبقه اصلی  به شرح زیر می‌باشد:

 استانداردهای  عمومی

این استانداردها بر ویژگی های فردی مهمی که حسابرس باید داشته باشد تأکید می کند.

# حسابرس باید از آموزش و تخصص کافی برای اجرای حسابرسی برخوردار باشد.

حسابرس باید در تمام موضوعات مربوط به حسابرسی نگرش ذهنی مستقل داشته باشد.

# حسابرس باید در اجرای حسابرسی و تهیه گزارش، مراقبت حرفه ای اعمال کند.

 استانداردهای اجرای عملیات

استانداردهای اجرای عملیات به جمع آوری شواهد و سایر فعالیت هایی که در جریان اجرای حسابرسی انجام می گیرد، می پردازد.

* حسابرس باید برای هر کار حسابرسی به میزان کافی برنامه ریزی کند و بر کار کلیه کارکنان نظارت مناسب داشته باشد.

* حسابرس باید درباره واحد مورد رسیدگی و محیط آن، شامل کنترل های داخلی، شناخت کافی کسب کند تا بتواند خطر تحریف بااهمیت در صورت های مالی به دلیل اشتباه یا تقلب را ارزیابی کند و ماهیت، زمان بندی و میزان روش های حسابرسی را طراحی نماید.

* حسابرس باید از طریق روش های حسابرسی، شواهد حسابرسی کافی و مناسب بدست آورد تا جهت اظهارنظر درباره صورت های مالی مورد رسیدگی، مبنایی معقول در اختیار داشته باشد.

 استانداردهای گزارشگری

- حسابرس باید در گزارش خود بیان کند که صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است یا خیر.

- حسابرس باید در گزارش خود، شرایطی را که درآن، استانداردهای حسابداری در دوره جاری نسبت به دوره قبل با ثبات رویه بکار نرفته است مشخص نماید.

- در صورتی که حسابرس افشاهای آگاهی دهنده را به طور معقول کافی نمی داند، باید در گزارش خود به این موضوع اشاره کند.

- حسابرس باید در گزارش خود درباره صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، اظهارنظر خود را بیان نماید، یا اعلام کند که قادر به اظهارنظر نیست. زمانی که حسابرس نمی تواند اظهارنظر کلی بیان کند باید دلایل خود را گزارش اعلام کند. در تمام مواردی که نام حسابرس با صورت های مالی ارتباط پیدا می کند، حسابرس باید، در گزارش خود به روشنی به ویژگی کار حسابرسی اشاره کند و در صورت وجود، میزان مسئولیتی را که بر عهده دارد مشخص نماید.

استانداردهای حسابرسی مصوب، پیش نویس استانداردها، اسلایدهای آموزشی و غیره در وب گاه سازمان حسابرسی به آدرس audit.org.ir قابل مشاهده و دریافت می باشند.