خدمت

خدمات مالیاتی

عدم اطلاع از قوانین مالیاتی جدید که همواره نیز به تعداد آن ها افزوده و بروز می گردند عواقب پر مخاطره ای را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به دنبال دارد. بدیهی است در این شرایط حضور مشاوری متخصص در حوزه مالیاتی، می تواندراهکاری مناسب برای جلوگیری از مسایل پیش رو باشد.
برخی از خدمات شرکت تراز حساب مستقل در حوزه مشاوره مالیاتی، انجام و ارایه خدمات امور مالیاتی و تکالیف قانونی مربوطه به شرح زیر می باشد:
 1. تحریر دفاتر قانونی طبق آیین نامه موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم؛
 2. تنظیم لیست های مالیات بر حقوق و دستمزد پرسنل؛
 3. تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد سالیانه؛
 4. تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده؛
 5. تنظیم اظهارنامه انحلال؛
 6. تنظیم گزارشات معاملات فصلی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم؛
 7. پیش رسیدگی و بررسی پرونده مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد شرکت ها، قبل از رسیدگی سازمان امور مالیاتی به منظور پیشگیری و پیش بینی های آتی؛
 8. گردآوری اسناد و مدارک موضوع بند 2 ماده 229 قانون مالیات های مستقیم؛
 9. حضور در کمیسیون های حل اختلاف و دفاع از پرونده های مختلف مالیاتی؛
 10. اعتراضات مالیاتی و تهیه و تنظیم انواع لوایح مالیاتی؛
 11. پیش حسابرسی اسناد و مدارک جهت حسابرسی  بیمه تأمین اجتماعی قبل از رسیدگی حسابرسان تأمین اجتماعی به منظور پیشگیری و پیش بینی های لازم؛
 12. تنظیم لوایح دفاعی در قبال گزارشات حسابرسی بیمه تأمین اجتماعی.