خدمت

خدمات مشاوره مالیاتی و مالی

یک مشاور مالی و مالیاتی از ارکان ضروری برای یک شرکت محسوب می شود، چرا که فرد مشاور با آگاهی از قوانین و دستور العمل های به روز در مورد مسایل مالیاتی و حسابداری، باعث بهینه شدن روند ثبت اسناد حسابداری، تهیه و تنظیم گزارشات مالی وهمچنین تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی می گردد.
در راستای ارتقاء سطح دانش مالی و کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ،شرکت تراز حساب مستقل، در مقام یک مشاور حرفه ای، خدمات زیر ارایه می نماید:
  1. مشاوره های مالی و حسابداری؛
  2. مشاوره امور مالیاتی جهت جلوگیری از پرداخت جرایم و مالیات های مضاعف؛
  3. مشاوره جهت تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیئت های حل اختلاف مالیاتی؛
  4. مشاوره د خصوص قوانین کار و تأمین اجتماعی؛
  5. مشاوره به مدیران ارشد جهت بهبود ساختارها، رویه ها و عملکرد شرکت؛
  6. مشاوره در امور تهیه، تنظیم مفاد و انعقاد قراردادها؛
  7. مشاوره جهت خرید و راه اندازی نرم افزارهای مالی متناسب با نیاز شرکت ها؛
  8. مشاوره در خصوص ثبت شرکت ها و دریافت مجوزها از سازمان بورس و اوراق بهادار.