خدمت

خدمات آموزشی

در دنیای امروز که دنیای تحولات و تغییرات سریع در علم و فناوری است، انطباق و همراهی با این تغییرات، یکی از عوامل حفظ ثبات، پایداری، رشد و توسعه اقتصادی افراد و شرکت ها محسوب می شود و آموزش نیز یکی از ابزارهای تأمین انطباق پذیری با تغییرات روز افزون مذکور به شمار می آید. همچنین می توان آموزش را جریانی دانست که افراد طی آن مهارت های مناسب را برای ایفای نقش خاصی می آموزند.
برخی از خدمات آموزشی شرکت تراز حساب مستقل در قالب دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه های مالی و حسابداری، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و... به شرح ذیل می باشد :
  1. آموزش حسابداری به صورت تئوری، عملی و کاربردی با نرم افزار؛
  2. آموزش کاربرد اکسل در حسابداری؛
  3. آموزش قوانین و مقررات مالیاتی؛
  4. آموزش تجزیه و تحلیل صورت های مالی؛
  5. آموزش کاربردی و عملی تهیه گزارشات مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی؛
  6. آموزش قانون کار و مقررات تأمین تأمین اجتماعی؛
  7. آموزش تهیه صورت های مالی اساسی؛
  8. آموزش حسابداری صندوق های سرمایه گذاری؛
  9. آموزش حسابرسی.